TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK). olarak  Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Vakfımız tarafından kameralar vasıtasıyla görsel kaydı alınmak suretiyle kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen ilgili kişilerin; Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz Fiziksel Mekan ve Bina Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Görüntü Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,  Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuki Durumlarda delil oluşturma amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Görsel verileriniz  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde. 5/2-ç. ‘‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kamera görüntüleriniz, bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, hukuki durumlarda delil oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz avukatlarınıza, avukatlarımıza ve kameralarla ilgili teknik destek  veren firmaya   aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Güvenlik kameraları ile bina/tesis/depo alanlarının ve bu alanlarda bulunan çalışan ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla görüntü kaydı alınarak görsel verileriniz dijital ortamda işlenmekte ve toplanmaktadır. Kamera görüntüleriniz 30 gün içinde silinerek kayıtlarımızdan çıkarılmaktadır.

HAKLARINIZ

TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI (PİLVAK),  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi hakkında  Vakfımıza  başvurarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK 13. Madde kapsamında (MADDE 13 (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.)  Başvuru Hakkınızı kullanmak istemeniz halinde başvurunuzu Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy /İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ………………………KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından vakfımıza daha önce bildirilen ve vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu    belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular PİLVAK tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM,

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

Adres              :Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy İstanbul

Telefon           :0 (212) 663 8239

E-posta           :info@pilotlarvakfi.org.tr

KEP                 :