TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, Kişisel verileriniz,  Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu aydınlatma metni, Kişisel verileri tarafımızdan işlenen PİLVAK’a başvuran Çalışan Adaylarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.ncu maddesi uyarınca bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun,  Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma,  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme,  İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma,  İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme ilkelerine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

PİLVAK tarafından işlenen kişisel verilerinize, verilerin işlenme amaçlarına ve veri işlemenin dayandığı hukuki sebeplere bilgilenmeniz amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kimlik bilgileriniz:   Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik kartı bilgileri.

İletişim bilgileriniz: İkamet adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi verileriniz.

Mesleki deneyim bilgi ve belgeleri: Cv bilgileri, diploma, eğitim belgeleri, mesleki yeterlik sertifikaları, bitirilen kurs belgeleri,  çalışılan şirketler,  çalışılan yerdeki unvanlarınız,  ve çalışma süreleri. Bu bilgileriniz İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve  KVKK Madde.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK Madde.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Referanslardan sağlanan bilgileriniz: Bu bilgileriniz İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ve KVKK Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kameralar Vasıtasıyla işlenen Görsel Verileriniz: Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla,  KVKK 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI:

Kişisel verileriniz İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla, hizmet alınan insan kaynakları danışmanlarına ve şirketlerine, vakfımız ve grup şirketlerimiz yöneticilerine,  bilgi alma yetkisi olan kamu kurumlarına, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla  her türlü yargı makamına, aktarabilmektedir.

VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, ilgili kişi tarafından  web sitesi ve diğer dijital yollar kullanılarak, cv, başvuru formu, e-posta ve KEP yoluyla  vakfımıza bilgi iletilmesi,

mülakat değerlendirmesinde bizzat görüşülerek, hizmet alınan insan kaynakları şirketleri ve danışmanlarından sağlanan yazışma bilgileri ve referans kişi bilgileri ve ilgili kişi tarafından verilen fiziki dokümanlar  aracılığı ile fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında elde edilmekte ve değerlendirme süresi sonunda 6 ay içinde imha edilmektedir. Kişisel verilerinizin Kanunun 5 ve 6.ncı Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları maddelerinde belirtilen hukuki  işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği bilgisi  Aydınlatma metninin ‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’ bölümünde yer almaktadır. Vakfımızda geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ:

TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI (PİLVAK),  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi hakkında  Vakfımıza  başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 13. Madde kapsamında (MADDE 13 (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.)  Başvuru Hakkınızı kullanmak istemeniz halinde başvurunuzu Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy /İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya turkiyehavayolupilotlari@hs01.kep.tr KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından vakfımıza daha önce bildirilen ve vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu    belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular PİLVAK tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

Adres              : Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy İstanbul

Telefon            : 0 (212) 663 8239

E-posta           : info@pilotlarvakfi.org.tr

KEP                : turkiyehavayolupilotlari@hs01.kep.tr