TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

HİZMET SAĞLAYICILAR, TEDARİKÇİLER, DANIŞMANLAR

KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, Kişisel verileriniz,  Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Vakfımız tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen hizmet sağlayıcıların, tedarikçilerin, danışmanların ve bu ilgili kişilerin çalışanlarının  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik bilgileriniz (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, fotoğraf), ve İletişim bilgileriniz ve adresiniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası , mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi) İmzalanan sözleşmeler ve protokollerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, iş ortakları, danışman ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, Vakıf ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, Mal hizmet alış/satış ve finansal  süreçlerini yürütmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek; amaçlarıyla,

Finansal Bilgileriniz TC kimlik, vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka IBAN numarası, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası, kredi kartı bilgileri, ödeme tarihi, ödeme şekli) ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ödemelerin Yapılması ve Operasyon Süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

PİLVAK,  KVK Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla; her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, avukatlarımıza, belge iletilmesi amacıyla kargo şirketlerine, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla; vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veriler ve fatura bilgileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki bilgiler, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, vakfımız ile yapılan yazışmalarınız ve  KVKK Mad.11 kapsamında vakfa  yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında güvenle saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden

Madde. 5/2-c: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Madde. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Madde. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’,

Madde. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması’’ hukukî sebeplerine uygun olarak ve gerektiğinde özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.
Vakfımızda  geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI (PİLVAK),  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi hakkında  Vakfımıza  başvurarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 13. Madde kapsamında (MADDE 13 (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.)  Başvuru Hakkınızı kullanmak istemeniz halinde başvurunuzu Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy /İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ………………………KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından vakfımıza daha önce bildirilen ve vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu    belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular PİLVAK tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI EĞİTİM,

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  VAKFI

Adres              :Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy İstanbul

Telefon           :0 (212) 663 8239

E-posta           :info@pilotlarvakfi.org.tr

KEP                 :