TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

ÜYE AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, Kişisel verileriniz, Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verileri tarafımızdan işlenen PİLVAK üyeleri ve aday üyelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.ncu maddesi uyarınca bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme ilkelerine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

PİLVAK tarafından işlenen kişisel verilerinize, verilerin işlenme amaçlarına ve veri işlemenin dayandığı hukuki sebeplere bilgilenmeniz amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep”ten kasıt, Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kimlik Bilgileriniz: TC. Kimlik Belgesi bilgileri ve kimlik fotokopisi ve K.K.T.C. Kimlik Bilgileri ve fotokopisi, fotoğraf,

İletişim Bilgileriniz: İkamet adresi, üye iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi,

Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Geçerli Pilot Lisansı Ticari Pilot Lisansı (CPL-A/H), Hava Yolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) veya Türk Sivil Havacılık Lisanslarının eşiti yabancı ülke lisansı, güncel uçucu lisansı fotokopileri, çalışılan   şirket bilgisi , çalışılan  şirket veya kurum yetkilisinden çalıştığına dair imzalı, onaylı belge, çalışılan şirket veya kuruma ait kimlik kartı, lisans tipi – numarası geçerlilik tarihi – hangi ülke tarafından verildiği, hava aracı tipi, hava aracı kilosu, varsa lisanslarınızdaki herhangi bir kısıtlama veya lisans iptal bilgileri,

Diğer Üyelik Bilgileriniz: Üyelik başvuru formu, Vakıf başvuru dilekçesi, Yönetim Kurulu üyelik kararı, İşsiz üye için işsizliğinin devam ettiğini gösteren SGK belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden alınacak), İşsizlik Yardımı Geri Ödeme Taahhüt Sözleşmesi, İşsizlik Yardımı Beyannamesi, Teminat/Prim Tutarı.

Bu bilgiler, Vakıf ve TL Bazlı Lisans Kaybı Üyeliği ve Dövize Dayalı Lisans Kaybı (USD) üyeliği kaydını gerçekleştirmek, vakıf yönergeleri ve sözleşmede yer alan işlemleri ifa etmek,  Üye  pilotları sağlığa dayalı geçici/kalıcı maluliyet, vefat ve işsizlik süresince koruma altına almayı amaçlayan (işsizlik yardımı, vefat yardımı, eğitim yardımı, geçici maluliyet yardımı, daimi maluliyet yardımı)ve  vakıf amacı başlığı ile üyelere bildirilen vakıf düzenlemelerinin  gerektirdiği hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, KVKK  Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi ve KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Medeni Durum Bilgisi: Evli, bekar yukarıda yer alan amaçlarla ve KVKK Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle,

Sözleşme Bilgileriniz: Vakıf ve TL Bazlı Lisans Kaybı Üyeliği ve Dövize Dayalı Lisans Kaybı (USD) üyeliği kaydını gerçekleştirmek, vakıf amacı ve yönergeleri ve sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, vakıf işlemlerinin hukuki altyapısını sağlamak, üyelerle olan ilişkileri yönetmek ve saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek amaçlarıyla; KVKK Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle,

Özel Nitelikli Verileriniz: Güncel sağlık lisansı fotokopisi, geçerli sağlık sertifikası, sağlık raporu,  En son  periyodik muayene tarihi, en son girilen EKG çekim tarihi, Sağlık geçmişinizdeki tüm maluliyetler, hastalıklar, kazalar ve geçirilen operasyonlar, Vakıf ve TL Bazlı Lisans Kaybı Üyeliği ve Dövize Dayalı Lisans Kaybı (USD) üyeliği kaydını gerçekleştirmek, sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek amacıyla, Açık Rızanızın alınması hukuki sebebiyle ve aynı amaçla yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde alınan Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş sabıka kaydı belgesi Açık Rızanızın alınması hukuki sebepleriyle  işlenmektedir.

Finansal bilgileriniz: Banka hesap numarası, Banka IBAN numarası, Kredi Kartı Numaranız, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi katkı payını ödemelerinin, teminatların ve bağış aidatı tahsilatının yapılması, gerekli durumlarda vakıf tüzüğünde belirtilen şekil ve surette, vefat ve işsizlik süresince koruma altına almayı amaçlayan maddi yardımda bulunmak, vakfın finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek amacıyla ve KVKK Madde.5/2-a) a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Yasal Mirasçı Bilgileriniz: Vefat belgesi, veraset belgesi, yasal mirasçı ve öğrenci kimlik belgeleri, ilgili kişiler banka bilgileri, Vakıf tüzüğüne göre ‘Her ne şekil ve surette ve sebeple olursa olsun vefat eden üyelerin hayatta kalan eş ve çocuklarına ait bilgiler; vakıf yönergesinde yer aldığı şekilde aynî ve nakdî ve eğitim yardımı yapılması amacıyla ve KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir. Vefat eden aktif üyelerin eğitim hayatı devam eden çocuklarına yapılacak yardımında çocukların bilgileri ve öğrenci bilgileri yasal mirasçı olarak işlenecektir.

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Tebligatlar, ihtarnameler, mahkeme ve dava bilgileri, veraset ilamı, haciz ve icra bilgileri; Hukuksal işlerin icrası/takibinin sağlanması, hukuksal faaliyetlerin yürütülmesi, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda belge ve delil oluşturması amaçlarıyla, KVKK Madde 5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi, KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Vakfımız, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kurul Kararlara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır. Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle aktarıldığı aşağıda yer almaktadır.

Kimlik Bilgileriniz: TC. Kimlik Belgesi bilgileri ve kimlik fotokopisi ve K.K.T.C. Kimlik Bilgileri ve fotokopisi,

İletişim Bilgileriniz: İkamet adresi, üye iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi,  Kanun ve diğer hukukî mevzuat kapsamında , mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,  Mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara;  KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle,  Vakfın amaçları içinde yer alan ‘emeklilik sigortası, kâr paylı hayat sigortası veya itimada şayan sigorta şirketleri ile mutabakata varılmak suretiyle üyelere munzam bir gelir temin etmek,’ amacıyla sigorta şirketlerine, sizlere belge ulaştırmak amacıyla kargo şirketlerine,  KVKK Madde.5/2-f) e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. hukukî sebebi kapsamında aktarılabilmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Geçerli Pilot Lisansı Ticari Pilot Lisansı (CPL-A/H), Hava Yolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) veya Türk Sivil Havacılık Lisanslarının eşiti yabancı ülke lisanslarından biri, güncel uçucu lisans fotokopisi, çalışmakta olduğunuz şirket, çalışılan şirket veya kurum yetkilisinden çalıştığına dair imzalı, onaylı belge, çalıştığı şirket veya kuruma ait kimlik kartı, lisans tipi – numarası geçerlilik tarihi – hangi ülke tarafından verildiği *hava aracı tipi*hava aracı kilosu, varsa lisanslarınızdaki herhangi bir kısıtlama veya lisans iptal bilgileri, mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle; İş başvurunuz halinde bilgi talep eden havacılık şirketlerine Açık rızanız alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

Kimlik ve İletişim ve Finansal bilgileriniz: Banka hesap numarası, Banka IBAN numarası, Kredi Kartı Numaranız, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, ödeme bilgileriniz.

Işlemlerin denetim ve kontrolü amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalar ve finans kuruluşlarına,   KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi ve  Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle,

Hukuksal Bilgileriniz: Hukuk işlerinin icrası/takibinin sağlanması, hukuksal faaliyetlerin yürütülmesi, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil oluşturması amaçlarıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, bilgi isteme yetkisi olan yetkili diğer kamu kuruluşlarına; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi, KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle, aktarılabilmektedir.

Açık rızanız alınmadan özel nitelikli bilgilerinizi aktarımı yapılmamaktadır. Yurtdışına kişisel bilgileriniz aktarımı için açık rızanızın olması gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Vakfın web sitesi üzerinden teslim edilen Online Üyelik Formu, dijital platformlarımız üzerinden yapılan yazışmalar, e-posta, kısa mesaj (sms) iletileriniz kanalıyla otomatik olarak, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, taahhütnameler, elle doldurulan basılı formlar, yazışmalarınız ve posta iletileriniz, yoluyla fiziksel olarak toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği süreler dikkate alınarak saklanmaktadır.

Kanunun 10.ncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel verilerinizin Kanunun 5 ve 6.ncı Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları maddelerinde belirtilen hukuki işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği bilgisi aydınlatma metninin ‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’ bölümünde yer almaktadır. Vakfımızda geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır

HAKLARINIZ

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (PİLVAK), KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nın 11. Maddesi hakkında Vakfımıza başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK 13. Madde kapsamında (MADDE 13 (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.)  Başvuru Hakkınızı kullanmak istemeniz halinde başvurunuzu Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy /İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veyaturkiyehavayolupilotlari@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından vakfımıza daha önce bildirilen ve vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu    belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular PİLVAK tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Adres              : Şevketiye Mah. Serbesti Cad. No:6 Yeşilköy İstanbul

Telefon           :  0 (212) 663 8239

E-posta           : info@pilotlarvakfi.org.tr

KEP                : turkiyehavayolupilotlari@hs01.kep.tr