Vakıf Senedi

VAKFIN ÜNVANI:

Madde 1- Vakfın ünvanı TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI olup, işbu vakıf senedinde kısaca vakıf olarak ifade edilecektir.

TAHSİS OLUNAN MEBLAĞ:

Madde 2- Vakfın kuruluş malvarlığı, Kurucu Üyeler tarafından tahsis edilmiş bulunan – 20.000.000.000 – (Yirmimilyar) TL’ dan ibarettir. İşbu meblağ nakden tahsis ve tevdi edilmiştir. Bu miktarın vakfın tesisini müteakip menkûl ve gayrimenkûl emval ve emlâk, esham ve tahvilât gibi tahsis olunacak ilâveler ile arttırılması mümkündür.

VAKFIN MERKEZİ ve İKAMETGAHI :

Madde 3- Vakfın merkezi İstanbul İlidir. İkametgâh adresi İstanbul Bakırköy Yeşilköy Şevketiye Mahallesi Saadetli Sokağı Yasemin Apt. No:17/1-2’dir. Vakfın tesis maksat ve gayesinin tahakkuku cihetinden lüzum ve zaruret halinde Yönetim Kurulu Kararına müsteniden Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sair yetkili makam ve mercilerden müsaade istihsal edilmek suretiyle tespit olunan mahal ve mevkilerde şube ve mümessillikler ve keza irtibat büroları ihdas edilebilir.

VAKFIN GAYESİ :

Madde 4- Hava yolları pilotları ve aileleri arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı tam ve kâmil manada en üst seviyeye ulaştırmayı gaye edinen vakfın bu meyanda üyeleri ile hak sahiplerine ;

a) Atatürk ilkelerine ve manevi ve milli değerlere bağlı bir moral çalışması içinde olmalarını sağlamak amacı ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve bu maksada hizmet edecek bina ve tesisler inşa ve ikame etmek,

b) Her ne şekil ve surette ve sebeple olursa olsun vefat eden üyelerin hayatta kalan eş ve çocuklarına aynî ve nakdî yardım yapmak,

c) Mesken ihtiyacı olup olmadığı nazarı itibare alınmaksızın bu maksatla talep vukuunda üyelere mesken kredisi açmak,

d) Özel emeklilik sigortası, kâr paylı hayat sigortası veya itimada şayan sigorta şirketleri ile mutabakata varılmak suretiyle üyelere munzam bir gelir temin etmek,

e) Kendi ihtiyarı ile veya yaş haddi sebebiyle yahut malûlen emekli olanlar ile henüz faal görevde iken vefat edenlerin kanuni varislerine vakıf senedinde ve tüzükte belirtilen şekil ve surette yardımda bulunmak ve keza vakıf üyeliğinden istifaen ayrılanlara, o tarihte tekaddüm eden hesap yılı başında Yönetim Kurulunca tayin olunan miktarda seyyanen iade yapmak,

f) Hastalık ve malûliyet hallerinde yurtiçinde ve resmi sağlık kurulu raporuna müsteniden lüzum görülmesi hallerinde yurtdışında teşhis ve tedavilerini temin ve tekeffül etmek,

g) Mesleki bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek ve geliştirmek maksadıyla okullar açmak ve araştırma ve incelemeler yapmak, simülatör kurmak, konferans, seminer, panel, sempozyum ve kurs gibi faaliyetler düzenlemek ve bu meyanda mesleki kitap ve dergiler yayınlamak,

h) Vakfa gelir temin etmek için her türlü hava, kara ve deniz ulaşım aracı alımı, satımı ve ticari amaç ile işletilmesi, bu bağlamda ihtiyaç duyulan turizm ve seyahat acenteleri kurulması ve ortak olunması,

i) Geçici surette meslekten men edilen veya meslekten ihraç ve tard olunan veya her ne sebep ve surette olursa olsun tutuklanan üyelerin zaruri ihtiyaçlarını, yönetim kurulunun tespit ve tayin edeceği müddet ve miktarda ve mümkün olduğu nisbette temin etmek,

j) Üyeleri ve ailelerini sosyal güvenlik kuruluşları ile mevcut mevzuat dairesinde tesis edilmiş diğer munzam sandıklar hakkında bilgilendirmek ve kanunlar ve mevzuat dairesinde kendilerine bahşedilmiş haklarını kullanmalarına yardımcı olmak,

k) Yurtiçi ve dışındaki mesleki buluş ve gelişmeleri hassasiyet ve titizlikle takip etmek, istatistiki araştırmalar yapıp neticelerini tahlil ederek müfredatlı raporlar halinde etkili ve yetkili makam ve mercilere intikal ettirmek suretiyle tespit olunan aksaklıkların hal çarelerini ve çözümlerini arz etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ :

Madde 5- Vakıf 4 ncü maddede beyan ve ifade olunan gayesine vasıl olmak maksadıyla Türk Kanunu Medenîsi ve meri mevzuata uygun bir surette aşağıda arz ve izah edilen tasarruflarda bulunur ;

a) Kanunî kayıtlar müstesna olmak kaydıyla bilcümle menkûl ve gayrîmenkul emlâk ve emvali hibe, vasiyet vesair ölüme bağlı tasarruflar, satın alma, kiralama suretiyle sahiplenmeğe ve kullanmağa ve mülkiyetindekileri satmağa, devir, temlik ve ferağa, gelirlerini ve safi kârlarını sarf ve tahsile, vakfın malvarlığına dahil bir veya ziyade gayrîmenkul malları ve bunların gelirlerini defaatle yatırımlarda kullanmağa,

b) Vakfın gayesine matuf olmak kayıt ve şartı ile yapılacak hibe, satın alma, vasıyet ve ölüme bağlı tasarruflar vesair surette tesahüp ettiği menkûl ve gayrîmenkul emval ve emlâki ve nakit ve benzeri gelirleri idare ve tasarrufa, menkûl kıymetleri satın almağa ve bunları vakfın tesis maksat ve gayesi istikametinde değerlendirip satmağa ve keza vakfın gayesine matuf benzer faaliyette bulunan yerli vakıflar ve gerekli izin istihsal edilmek kaydıyla yabancı vakıflar ile mutabık bir halde yardım etmeğe ve onlardan bu yardımı temin etmek amacı ile sözleşmeler yapmağa, mevcut gelirlerini arttırmak niyeti ile malvarlığına dahil menkûl kıymetler ve nakitleri ile bir şirkete ortak olmağa ve iştirâk hisselerine isabet eden temettü ve kâr gelirlerini sarfa,

c) Gayrîmenkulleri intifa ve sükna misali mülkiyetin gayrı aynî haklarını kabule ve kullanmağa, mevcut ve atide hasıl olacak gelirleri ile tesis edeceği akdi münasebetler zımnında menkûl ve gayrîmenkûl emval ve emlâkin rehni dahil her nevi teminatı almağa ve muteber banka teminatlarını kabule, hinihacette ödünç almağa, menkûl ve gayrîmenkûl emval ve emlâkin rehnetmeğe vesair teminat iraesine, vakfın gayesine mugayir olmayan şartlı bağışları kabule,

d) Vakfın gaye ve hizmetlerine matuf proje ve faaliyetlerden gelir teminine ve normal işletme prensiplerine göre faaliyette bulunan iktisadi teşebbüslere iştirâke, bu kabil işletmeler tesisine bunları doğrudan veya kontrol murakabesi altında işlettirmeğe, vakfın gaye ve hizmet konularından birinin veya birkaçının veya hepsinin tahakkuku zımnında faydalı ve zarurî mütalâa olunan teşebbüs, tasarruf, inşaat ve benzeri mukavele ve akitler yapmağa, elhasıl Türk Kanunu Medenisinin 46 ncı maddesinde ifadesini bulan hükmî şahıslara mahsus bilcümle hakları iktisaba ve borçları iltizama yetkilidir ve mezundur.

VAKFIN ORGANLARI :

Madde 6- Vakfın organları şunlardır :

a) Mütevelli Heyeti, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ :

Madde 7- Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar merciidir. Mütevelli Heyeti işbu vakıf senedinin altında isim ve ünvanları yazılı kurucular ile vakfa sonradan alınacak üyelerden terekküp eder. Vakfa sonradan alınacak üyeler tabirinden maksat, aşağıda beyan olunduğu vechiledir ;

Şöyle ki :

a) Mütevelli Heyet tarafından şeref üyesi payesi ile seçilenler,

b) Vakıf Yönetim Kurulunca her hesap dönemi başında tespit ve tayin edilmiş muayyen meblağ nisbetinde veya fevkinde bağışta bulunmakla beraber Yönetim Kurulunca tensip olunanlar,

c) Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı yetkili biriminden lisans almış olup, adı geçen Bakanlık Taşımacılık Havayolu Nakliye Lisansına sahip şirketlerin kokpit personeli olanlar, Şu kadarki (b) bendinde zikri geçen üyelerin görev süreleri iki yıl olarak tahdit edilmiştir. (c) bendinde bahsi geçen üyelik şartları ile ilgili hususlar yönetmelikte belirlenir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI :

Madde 8- Mütevelli Heyeti her iki yılda bir Nisan ayı zarfında olağan toplantısını yapar. Bu hususta gereken hazırlık ve muameleler Yönetim Kurulunca ittihaz olunur. Meşru ve mübrem bir mazerete müsteniden ancak bir ay süre ile tehiri mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin lüzum görmesi veya Mütevelli Heyet Üyelerinin 1/3 ünün yazılı teklifi üzerine Olağanüstü Mütevelli Heyet toplantısı, en geç iki ay zarfında Yönetim Kurulundan vuku bulan davet neticesinde behemehal yapılır.

Olağan ve olağanüstü toplantı tarihleri, Türkiye sathında dağıtımı yapılan bir gazetede neşir ve ilân edilir. Keza Mütevelli Heyet Üyelerine keyfiyet, taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Davet mektubunun toplantı gününden en erken onbeş gün önce gönderilmesi ve aşağıda yazılı hususları ihtiva etmesi şarttır ;

a) Toplantı gündemi,

b) Toplantı tarihi, saati ve mahalli

c) Bilanço, faaliyet raporu.

Bu hususlar ayrıca toplantı tarihinden asgari 15 gün önce vakıf merkezindeki divanhaneye talik olunarak Mütevelli Heyet Üyelerinin ve ilgilenenlerin tetkikine arz edilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda gündem harici konular görüşülemez. Ancak olağan toplantılarda, divanın teşkilini müteakip hazır bulunanlardan asgari 1/10 nisbetindeki üyenin yazılı teklifi üzerine, vakıf üyeleri ile vakfa mükellifiyet ve sorumluluk yükleyecek konularla senet tadilatı, ödeneklerin arttırılması gibi konular müstesna olmak kaydıyla, gündeme madde ilavesi ile mümkündür.

Hey üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya iştirak edemeyecek surette mazereti bulunan üye, Mütevelli Heyet üyesi olması kaydıyla, diğer bir üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden ziyade vekâlet toplanamaz. Vakfa kayıtlı bütün üyelerin yazılı olarak iltihak ettikleri bir teklif Mütevelli Heyet Kararı gibidir.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI NİSABI :

Madde 9- Mütevelli Heyet salt çoğunlukla toplanır ve kararlar mevcut oyların ekseriyeti ile verilir. Birinci toplantıda salt çoğunluk temininin mümkün olamaması halinde müteakip toplantı bir hafta sonra mevcudun iştirâki ile yapılır. İkinci toplantıda karar nisabı, iştirâk edenlerin salt çoğunluğudur. Bu hususlar davet mektubunda ve ilânda açıkça belirtilir. Toplantı neticesinde ittihaz olunan kararlar Noter tasdikli Mütevelli Heyet Karar Defterine geçirilir ve toplantı başkanlık divanınca imzalanır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ :

Madde 10- Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri :

a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

b) Vakfın gayesine matuf hizmet ve faaliyetleri tahkik ve tesbit etmek suretiyle Yönetim Kuruluna tavsiye ve temennide bulunmak,

c) Yönetim Kurulu tarafından tanzim olunan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

d) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek ve Denetleme Kurulunca hesap dönemi itibariyle tanzim olunacak raporu inceleyip neticesine göre Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

e) Vakıf senedini tadil veya tebdil etmek veya ilâvelerde bulunmak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf dahili mevzuatına mütedair tasarıları müzakere edip aynen veya tadilen kabul etmek,

VAKIF YÖNETİM KURULU :

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, vakfın işlerini tedvir ve vakıf senedine tevfikan onu temsil eylemek hak ve vazifesini haiz idarî ve icraî bir organdır.

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Dokuz (9) asil ve Dokuz (9) yedek üyeden terekküp eder ve Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyetinin Mütevelli Heyet Üyesi olması mecburidir. Görev süresi nihayete ermeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve davet edilir.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAYBI :

Madde 12- Aşağıda sayılan hallerin vukuunda Yönetim kurulu Üyeliği zail olur.

a) Ölüm, istifa, aklî veya bedenî melekelerde muvakkat veya daimî surette teşevvüşat husulü, daimî malûliyet,

b) Meşru ve muteber bir mazereti mevcut olmamasına rağmen tevali eden yönetim kurulu toplantılarına asgari üç defa iştirâk etmemesi sebebiyle Yönetim Kurulunca ihracına karar verilmesi.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI ile TOPLANTI ve KARAR NİSABI :

Madde 13- Yönetim Kurulu ayda asgari bir defa ve en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlar toplantılara iştirak eden üyelerin ekseriyeti ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanının oyu iki oy addedilir. Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılmak suretiyle imzalanır. İşbu kararlar mazeretleri sebebiyle toplantıya iştirak edememiş bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyelerine tebliği edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 14- Vakfın bilumum muamelâtı mevcut kanunlar ve mevzuat dairesinde Yönetim Kurulunca ifa ve icra edilir. Buna inzimamen :

a) Vakıf senedinde belirtilen gayenin tahassülü zımnında münasip gördüğü her türlü tedbiri almak,

b) Vakıf faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü masrafı yapmak ve ödeme usullerini tespit ve tayin etmek,

c) Mütevelli Heyetin temenni, tavsiye ve kararlarını mevcut imkânlar nisbetinde yerine getirmek,

d) Bütçe ve bilançolar ile kâr ve zarar cetvellerini ve faaliyet raporlarını müfredatlı bir şekil ve tarzda hazırlamak,

e) Mütevelli Heyete, yönetim faaliyetlerinin tarz, sebep ve neticelerini izah etmek ve hesabını vermek, yönetmelikleri hazırlamak, vakıf tüzüğünde yapılması mukarrer değişiklikleri hazırlayıp Mütevelli Heyete teklif götürmek,

f) Vakfın gayesine matuf ve kanunî tahditler müstesna olmak kaydıyla her türlü menkûl ve gayrîmenkûl emlâk ve emvali ve paraları, nakdî değer olan hakları, hisse ve alacak ifade eden hakları ve kuponları, kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyetin gayrı aynî hakları, bir sermayenin tamamını veya bir kısmını ve benzerlerini, hibe, vasiyet vesair ölüme bağlı tasarruf tariki ile veya satın almak, kiralamak suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emval ve emlâkin vakıf mülkiyetine intikali zımnında lâzım gelen ferağları kabul vesair her nevi resmî veya özel işlemleri yapmak, umumiyet itibariyle vakfın lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vakıf gayesinin tahakkuku babında kanuni tahdidat ve takyidat müstesna olmak üzere vakıf malvarlığının ne suretle ve zamanda ve miktarda kullanılacağı hakkında karar almak ve bu maksatla vakıf mallarında tasarruf etmek suretiyle menkûl ve gayrîmenkûl mallarını satmağa, üzerlerindeki mahdut aynî hak tesisine, kiralamağa, gelirlerini sarfa yetkili bulunmak ve gayrîmenkûl mallar hakkında tapu dairelerinde takrir vermek,

g) Vakıf faaliyetleri ve vakfın işleyişi mevzuunda yönetmelikler çıkarmak,

h) Vakfın gayesine vasıl olması hususunda mer’i mevzuat dairesinde bilcümlemukavele ve muameleleri yapmak veya yaptırılması hususunda karar almak.

DENETİM KURULU :

Madde 15- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet namına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek maksadıyla teşekkül etmiştir.

DENETİM KURULUNUN BAŞKAN VE ÜYELERİ :

Madde 16- Denetim Kurulu bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden teşekkül eder ve Mütevelli Heyet tarafından seçilir. Mütevelli Heyet ayrıca üç yedek üye dahi seçer. Asillerinin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde yerlerini yedekler alır. Denetim Kurulunun Başkan ve asil ve yedek üyelerinin Mütevelli Heyet Üyesi olmaları şart değildir. Hariçten de seçilebilir. Denetim Kurulu sıfatıyla terekküp eden zevatın işletme, iktisat, muhasebe, maliye ve hukuk bilimleri sahasında lisans ve lisansüstü tahsil görmüş olmaları tercih sebebidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREVİ :

Madde 17- Denetim Kurulu vakfın hesaplarını muntazaman denetler. Her üç ayda bir muvakkat mizan cetvellerini inceleyerek Yönetim Kuruluna, yıl sonu itibariyle de muhasebenin genelinden Mütevelli Heyetine rapor verir. Denetim Kurulu Vakfa ait bulunan idare, işletme ve iştiraklerin evrak, defter, muhasebe ve vesikalarını inceler. Tanzim ettiği rapor, Mütevelli Heyet toplantısından asgari onbeş gün önce Mütevelli Heyet Üyelerinin tetkikine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu, görevinde ihmal gösterdiği takdirde vakfın duçar olduğu zarardan aynen Yönetim Kurulu gibi mes’uldür.

VAKFIN TEMSİLİ :

Madde 18- Vakfı ” Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ” temsil eder. Vakfı ilzam edecek muameleler ile bankalarda mevduat ve diğer türlü hesab açmağa ve hesapları tasfiye etmeğe ve keza mevcut hesaplardan tahsilat yapmağa, vakıf namına vürud eden bilcümle banka ve posta havalelerini, posta çeklerini, kıymetli evrak ve kolileri kabule, bankalar ve diğer müesseseler ile gerekli muamele ve mücameleleri yürütmeye, kira mukavelenamesi ve çek tanzim ve keşide etmeğe, muamelelerin tadil veya feshine ve rücu ve iptaline, intifa, sükna veya mülkiyetin gayrı aynî haklar ile bir malvarlığının tamamının veya bir kısmının hibe, vasiyet, vesair ölüme bağlı tasarruflar veyahut satın alma veya kiralama yoluyla temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisab olunan
emval ve emlâkin vakıf mülkiyetine intikali, kamu kuruluşları, bankalar, kooperatifler, sendikalar, şirketler, hakiki ve hükmi şahsiyetler tarafından tahakkuk ettirilen ve edecek olan her nevi alacakları takip ve tahsil etmeğe, vakıf lehine yapılan veya yapılması mutasavver olan her türlü bağışlarla Resmi Dairelerle Mahkemeler, İcra Daireleri ve buna benzer kurum ve kuruluşlarla bilcümle işlemleri ve keza Vakıf faaliyetlerinin icabatından olan bilumum muameleleri tedvire ve bunlarla ilgili ve ilintili bütün münasebetlerde vakfı bizzat ve tevkilen temsil ve ilzama yetkili olacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulu tarafından tespit ve tavzif olunur.

HUZUR HAKKI ve ÜYELERİN ÜCRETİ :

Madde 19- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı tahsis edilip edilmeyeceğine ve Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilmiş olan denetçilere ücret verilip verilmeyeceğine ve miktarına Mütevelli Heyeti karar verir. Hariçten seçilenlere ücret takdiri tabiidir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin vakıf nam ve hesabına yapacakları seyahat ve ibate masrafları vakıf bütçesinden karşılanır.

VAKIF MÜDÜRÜ :

Madde 20- Vakıf Müdürü, Yönetim Kurulunun, vakıf senedinde mevcut hükümlere göre haiz olduğu şartlar dahilinde vereceği yetkilerle mücehhez ve Yönetim Kurulu tarafından ittihaz edilmiş bilcümle kararları harfiyyen uygulamak maksadıyla tayin edilmiş bir görevlidir. Vakfın carî muamelelerini ve günlük işlerini ifa ve icra etmekle vazifeli Müdürün statüsü ve pozisyonu, görev çerçevesi, yetki ve sorumlulukları ile Müdürlük teşkilatı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tedvin edilmiş bir yönetmelik ile tesbit ve tayin edilir. Vakıf Müdürünü nasb, tayin ve inhaya ve azle Yönetim Kurulu yetkilidir.

VAKFIN GELİRLERİ :

Madde 21- Vakfa hayatiyet verecek unsurlardan biri de vakfın gelirleridir. Ezcümle :

a) Üyelerden tahsil olunacak munzam ve muayyen aidat tarzında bağışlar,

b) Gerçek veya tüzel kişilerin şarta muallâk olan veya olmayan menkûl ve gayrîmenkûl bağışları, ölüme bağlı tasarruflar neticesinde intikal edecek olan menkûl ve gayrîmenkûl mallar, esham ve tahvilât, kıymetli evrak ve fikrî haklar, diğer nakde tahvili mümkün bilcümle haklar,

c) Vakıf namına tertip olunan bilcümle sosyal faaliyetlerden hasıl olacak gelirler,

d) Tahsis olunacak intifa hakları, iktisadî işletmeler ve iştirâklerden tahsil olunacak gelirler,

e) Fikrî ve sınaî haklar dahil diğer her türlü bağış vesair gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN SARFI :

Madde 22- Vakıf, yıl içinde hasıl olan brüt (gayrı safi) gelirin %20’sini idame, yönetim ve cari masraflar ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara ve mütebaki % 80’ni ise vakıf gayesinin tahakkuku zımnında yapılması lüzumlu ve zaruri masraflara tahsise mecburdur.

VAKIF HESAP DÖNEMİ :

Madde 23- Vakfın hesap dönemi ” takvim yılı ” dır.

VAKIF SENEDİNİN TADİL VE TEBDİLİ :

Madde 24- Vakıf senedinde yapılacak tadilât ve tebeddülât Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin üye tam sayısının 2/3 nispetindeki oyu ile gerçekleşebilir.

VAKFIN DENETİMİ :

Madde 25- Vakfın resmi teftiş ve murakabesi kanunların tayin ettiği ve yetkili kıldığı makam ve merciler tarafından yapılır.

UYGULANACAK HUKUK :

Madde 26- İşbu vakıf senedinde beyan ve ifade olunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri caridir.

VAKFIN İNFİSAHI VE TASFİYESİ :

Madde 27- Vakıf, Türk Kanunu Medenîsi ve 21/8/1970 tarih ve 13586 numaralı Resmî Gazetede neşrolunan Tüzük hükümlerinde tasrih ve izah olunan ahvalde, Vakıf Senedinde belirtilen gayenin tahakkuk ve tahassülüne fiilî ve hukukî imkânsızlık husule gelmesi sebebine mebni ; Yönetim Kurulunun üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının (2/3) üçte ikisinin tasvibi ile münfesih olur.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ :

Madde 28- Vakfın Kurucu Üyelerinin isim, ünvan ve adresleri aşağıda açıklanmıştır;

§ NECMİ EKİCİ Kaptan Pilot 40 Ada Parsel Mercan 1 K:1 D:4 Ataşehir / İSTANBUL
§ FEYZİ ALTINBULAK Kaptan Pilot Bursalı Tahir Bey Sokağı No:24/15 Bahçelievler / İSTANBUL
§ AHMET CEBECİ Kaptan Pilot Bengi Sokağı Bengi Çıkmazı Dilmen Ap. No: 3/3 Erenköy / İSTANBUL
§ FERİT YILMAZOK Kaptan Pilot 3-4.Kısım N-75 Blok D:4 Ataköy / İSTANBUL
§ FİKRET TEMELCİ Kaptan Pilot Ekin Sokağı No:15/3 Yeşilyurt – BAKIRKÖY/ İSTANBUL
§ HÜSEYİN DERYA ŞAHİN Kaptan Pilot Yeşilbahçe Mahallesi Paşakavaklar Caddesi Hacı Çalık Ap.No:14/5 ANTALYA
§ MUSTAFA KOCA Kaptan Pilot 9.Kısım A-17-A D:23 Ataköy / İSTANBUL
§ MEHMET MÜMTAZ TABAK Kaptan Pilot 9.Kısım B-31 Blok D:43 Ataköy / İSTANBUL
§ SADIK ALEV GÜRÇAVDI Kaptan Pilot 7-8.Kısım A-23-A D:42 Ataköy / İSTANBUL
§ SALİH YAZICI Pilot 7-8.Kısım L-3/A Blok D:6 Ataköy / İSTANBUL
§ HASAN ÇELİKBİLEK Pilot Akasya 02 / 01 Blok K:9 D:36 Bahçeşehir / İSTANBUL

GEÇİCİ MADDE 1:

Vakfın yetkili ve görevli Asliye Hukuk Mahkemesince tescilini müteakip Vakıflar Genel Müdürlüğü sicil kayıtlarına işlenmesi ve Resmi Gazetede neşir ve ilânından itibaren iki ay zarfında Kurucular Kurulu marifetiyle Mütevelli Heyet üyeleri toplantıya davet edilir. İşbu toplantının gerçekleşmesi hususunda icab eden hazırlıklar Kurucular Kurulu tarafından yerine getirilir. Zikri geçen toplantının gündemi münhasıran, Vakıf Organlarının teşkilinden ibarettir.

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİNDE ZİKRİ GEÇEN BAZI KELİMELERİN ANLAMI

ATİ : Tarihi, günü zamanı henüz belli edilmemiş bir gelecek,

ATİ’ DE : Tarihi, günü zamanı henüz belli edilmemiş bir gelecekte,

“İSTİKBAL kelimesi de gelecek anlamına gelmekle beraber şanslı ve talihli ve bahtı açık bir gelecek. Bu gencin istikbali parlak veya o memurun istikbali karardı gibi.

Aralarında nüans olan bu kelimeler ” gelecek ” kelimesi ile ifade edildiği ve üstelik bir farz ” Mete gelecek ” gibi bir fiili dahi ifade etmekte kullanıldığı için senette ati kelimesi tercih edilmiştir.

AYNİ : Taşınabilir, nakledilebilir yüksek değerdeki eşya.

ELHASIL : Lafı fazla uzatmadan, sözün kısası.

EMVAL : Bir kimsenin mülkiyeti altında bulunup taşınabilen ve taşınamayan eşya,

hayvan, para v.s. gibi kıymetli ve lüzumlu servet, varlıklar.

ESHAM : Devletçe çıkarılan borç senetleri, maliye hazinesinin borcuna mukabil verilen senetler.

İKTİSAB : Kendi şahsı için kazanma, kendisi için edinme.

İLTİZAM : Taraf tutma,gerektirme, sebep olma, kendisi için gerekli sayma.

İLZAM : Bir sohbet de, münazarada, münakaşada veya bir pazarlıkta kuvvetli deliller ve belgeler, vesikalara ileri sürerek karşısındakine üstünlük sağlamak, bilgi, görgü ve tecrübesi ile haklılığını ispat edip karşısındakini cevap veremeyecek hale getirmek.

İNHA : Yetiştirilmek üzere işe alınan kimse hakkında üst makama yazılan yazı.

İNTİFA HAKKI : Menkul ve gayrimenkuller ile haklar ve bir mamelek üzerine tesis olunabilir. Hilafına sarahat bulunmadıkça, sahibine, üzerine tesis olunduğu şeyden tamamıyla istifade etmek hakkını bahşeyler.

İNZİMAMEN : Katılmak suretiyle, eklenmek ve ulanmak ve içine alınmak suretiyle, karşı tarafın da rızasını da katarak.

İTTİHAZ ETMEK : Edinmek,kabul etmek,tutmak, kullanmak, kurmak kullanmak suretiyle.(Genel Kurul bu şekilde karar ittihaz etti) gibi.

MEBNİ : -den dolayı, den ötürü,

MER’ İ : Yürürlükte olan, terkedilmiş ve kaldırılmış olmayan, geçerli olan

MİZAN : Bütçenin gelir ve giderlerini denk tutma, gelir ve giderleri (varidat ve

masrafları) aynı değer ve ağırlıktan dengelemek.

MUNZAM : Bir gelire sonradan ilave olunan.

MÜNFESİH : İnfisah etmiş, kaldırılmış, geçerliliği kalmamış, hükümsüz hale gelmiş,

MÜTEDAİR : İlişkin olarak,

NUKUT : Nakit’ in çoğulu-Paraca varlık ve zenginlikler,

RÜCU : Bir kimse aleyhine anlaşma mucibince ödediğinin bütününü geri isteyebilmek, sözünü geri almak,

SEYYANEN : Eşit ve birbirine tamı tamına denk bir tarz ve surette,

TARİK : İşlerde tutulan yol,

TASRİH : Şüphe ve teredüde mahal bırakmayacak şekil ve suretteki net ve açık ve vazih bir ifade.

TEDVİR ETMEK : Hiçbir noksanlığa ve zafiyete yer vermeden idare etmek, o suretle çekip çevirmek.

TEMELLÜK ETMEK : Bir mülkü kendine mal etmek idaresi altına almak

TEŞEVVÜŞAT : Zihnin ve iradenim karma karışık hale gelerek salim ve makul düşünme ve karar verme yeteneğinin zayi edilmesi, (Not: burada kaybolması da denilebilirse de zayi olmak ve gaib olmak arasında nüas mevcuttur)

TEVALİ ETMEK : Durmadan ve bitmeden ve arada hiçbir fasıla olmadan kesintisiz devam etmek,

VÜRUD ETMEK : Kesintiye uğramadan doğrudan erişme ve ulaşma,

ZIMMINDA : Dolayısı ile bildirilen, sebebi ile bildirilen,

SÜKNA HAKKI : Bir evde oturmak yahut onun bir kısmını işgal etmek hakkıdır. Bu hak ahare temlik edilmez ve mirasçıya intikal edilmez.

TAHASSÜL : Sonuç olarak ortaya çıkan.

TAKYİDAT : Bir şeyin sınırlandırılarak belirlenmesi ve bir söz veya anlaşmanın bazı hükümlerini sınırlamalara bağlayan söz veya anlaşmanın bazı hükümlerini sınırlamalara bağlayan söz veya fıkra.( Buradaki fıkra kelimesi gülünçlü hikayeler anlamında değildir)

TA’LİK : Asma . Bu asma adam asmak manasını tazammun eden salb etmek canını zorla almak manasına değil bilakis madalyayı göğse asmak anlamındadır. Keza talik etmek, bir işi başka bir işin varlığına ve meydana gelişine bağlı tutmak (Mahkeme duruşmayı filan tarihe talik etti gibi)

Vakıf senedinde geçen kelimelerin anlamlarını yukarda arz ve beyan etmeğe gayret ettim. Bir zuhül eseri olarak alfabe sırası bozuldu. Hatadan salim olmamız mümkün değil. Pek kıymetli arkadaşlarımın o kelimeleri tekrar sıraya dizmek zahmetini ihtiyar edeceklerini ve beni mazur göreceklerini ümid ediyorum.
Bilvesile selam ve saygılarımı arz ederim.29 Aralık 1999

Metin Çelenligil
Avukat